วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บันทึกงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2552

สัปดาห์ที่ 1

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ปริ้นท์เอกสารค่ายเบาหวาน
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเบาหวานจากอินเตอร์เน็ตท์จากนั้นนำมาจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้ว
ใช้กระดาษขนาด 24x36 นิ้วปริ้นท์ออกมานำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอีกครั้งหนึ่ง
โดยใช้กระดาษกาวสองหน้าแบบบางติดลงบนกระดาษก่อนแล้วจึงติดลงแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ผลิตตัวอักษรเคมีบำบัด
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
นำแผ่นพลาสวู้ดมาจัดทำให้เป็นตัวอักษรโดยใช้สติกเกอร์ที่ตัดเป็นตัวอักษร
ติดลงแผ่นพลาสวูดก่อนและใช้มีดคัดเตอร์ตัดให้เรียบร้อยแล้วใช้เลื่อยฉลุเลื่อย
ตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบหลังจากนั้นนำไปติดที่หน้าห้องเคมีบำบัด

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.ราชบุรี
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวมา 5 แผ่น
แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไป
ติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม
จัดทำป้ายพลาสวู้ดที่จอดรถยนต์ รพ.ราชบุรี
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
นำแผ่นพลาสวู้ดมาวัดขนาดแล้วใช้มีดคัดเตอร์ตัดออกจากนั้นนำข้อความสติกเกอร์สีขาวมาติดลงบนแผ่นพลาสวู้ดให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ร่างป้ายผ้ายินดีต้อนรับคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด
แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษร
บนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบ
ด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ร่างป้ายผ้าการอบรมอาสาสมัครนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด
แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษร
บนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้น
ขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก
ร่างป้ายผ้าพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อสร้างบรรยากาศองค์กร
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด
แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษร
บนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้น
ขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-16.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดนมแม่
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว
และใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมา
ให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด


วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์อร์ดสายใยรักแห่งครอบครัว
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว
และใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมา
ให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์อร์ดผลของการสูบบุรี่
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา 1แผ่น
แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำ
ไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม

สัปดาห์ที่ 2

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-12.0น.งานทีได้รับมอบหมายคือ
ติดสติกเกอร์
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำสติกเกอร์ที่ตัดแล้วไปเตรียมที่จะนำไปติดที่กระจกหน้า
โรงพยาบาลราชบุรีวิธีการทำคือฉีดน้ำยาใส่กระจกแล้วเช็ดจากนั้นฉีดทั้งกระจก
และสติกเกอร์เพื่อให้สติกเกอร์สามารถลอกออกและแก้ไขได้

วันพุธ ที่ 11 กุทภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-12.00น.งานที่ได้มอบหมายคือ
ค้นหาตัวอักษร
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำเนื้อหาที่จะค้นมาดูจากนั้นนำกล่องตัวอักษรมาเลือกตามหัวข้อที่ต้องค้น
เมื่อค้นมาครบแล้ว มาติดเทปกาวที่ตัวอักษรทุกตัวที่ค้นเพื่อนำไปติดที่ห้องปะชุมอเนกประสงค์ในงานผู้สูงอายุ


วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-12.0น.งานที่ได้รับมอบหมายคือ
ไล้ด์แผ่น DVD , ตัดกระดาษ
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำแผ่นDVDต้นฉบับเรื่องเวียงจันทร์มาคัดลอกในโปรแกรมNero
เมื่อคัดลอกเสร็จแล้วใส่แผ่นDVDเปล่าเพื่อทำการไล้ด์ 1 แผ่น จากนั้นตัดกระดาษที่ปริ้นไว้แล้ว 3 แผ่น


วันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 8.30-12.0น.งานที่ได้รับมอบหมายคือ
ถ่ายภาพอาหาร, ตัดต่อภาพ
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำอุปกรณ์การถ่ายภาพไปที่ตึกโภชนาการเพื่อทำการถ่ายภาพ
อาหารสำหรับเด็กกระบวนการแรกนำอุปกรณ์พลาสวูดมาทำพื้นหลังแล้วนำอาหารมาเรียง
ที่ละอย่างแล้วใช้โฟมเพื่อลบเงาจากนั้นทำการถ่ายภาพทีละชุดและช่วงบ่ายตัดต่อภาพ
จากโปรแกรม Photoshop ขั้นตอนการทำคือนำภาพที่แสกนแล้วมาตัดต่อให้ภาพมีสีสันขึ้น
และภาพที่ผิดส่วนก็ทำให้ถูกส่วน

สัปดาห์ที่3

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายคือ
ซ่อมป้ายอิงค์เจทย์,เคลือบบัตร,ร่างป้ายผ้า
กระบวนการปฎิบัตรงานคือนำป้ายอิงค์เจทย์ไปตัดให้ได้ขนาน 5 เมตร x 40 เซนติเมตร
เมื่อตัดเสร็จแล้วนำไปทาบกับป้ายอิงค์เจทย์ที่ขาด และนำกาวร้อนติดไปเลื่อยๆ
จนสุดป้ายงานต่อมา เคลือบบัตรภาพเจ้าหน้าที่ รพ. ราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบ
โดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำ
ต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

เวลา 13.00 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ร่างป้ายผ้าจำนวน 2 ผืน
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความ
แผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด
แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ
หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ
กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาด
ความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 น.งานที่ได้มอบหมายคือ
ค้นหาตัวอักษร
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำเนื้อหาที่จะค้นมาดูจากนั้นนำกล่องตัวอักษรมาเลือกตามหัวข้อที่ต้องค้น
เมื่อค้นมาครบแล้ว มาติดเทปกาวที่ตัวอักษรทุกตัวที่ค้นเพื่อนำไปติดที่ห้องปะชุม 1

เวลา 13.00 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ร่างป้ายผ้าจำนวน 2 ผืน
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาว มาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความ
แผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด
แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ
หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ
กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาด
ความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 น.งานที่ได้มอบหมายคือ
ค้นหาตัวอักษร
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำเนื้อหาที่จะค้นมาดูจากนั้นนำกล่องตัวอักษรมาเลือกตามหัวข้อที่ต้องค้น
เมื่อค้นมาครบแล้ว มาติดเทปกาวที่ตัวอักษรทุกตัวที่ค้นเพื่อนำไปติดที่ห้องปะชุมเอนกประสงค์

เวลา 13.00 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ร่างป้ายผ้าจำนวน 2 ผืน
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาว มาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความ
แผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด
แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ
หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ
กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาด
ความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ทำป้าย ไม่อนุญาติให้ใช้อุปกรณ์ใดๆ,ติดสติกเกอร์ขาว
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำแผ่นพลาสวู้ดมาตัดและติดสติกเกอร์เรื่อง ไม่อนุญาติให้ใช้อุปกรณ์ใดๆ
ลงบนแผ่นพลาสวู้ดจำนวน 9 แผ่น

เวลา 13.00 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ติดสติกเกอร์ขาว
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำรถเข็นที่ใส่สติกเกอร์และอุปกรณ์ต่างๆไปที่ห้องกุมาร เวชกรรม2เพื่อไปติดสติกเกอร์
กับกระจกห้องจำนวน5แผ่น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 น.งานที่ได้มอบหมายคือ
ค้นหาตัวอักษร
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำเนื้อหาที่จะค้นมาดูจากนั้นนำกล่องตัวอักษรมาเลือกตามหัวข้อที่ต้องค้น
เมื่อค้นมาครบแล้ว มาติดเทปกาวที่ตัวอักษรทุกตัวที่ค้นเพื่อนำไปติดที่ห้องปะชุม1

เวลา 13.00 น.งานที่ได้มอบหมายคือ
นำร่องตัวอักษร
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำแผ่นพลาสวู้ดที่ติดสติกเกอร์ตัวอักษรมานำร่องตามตัวอักษร
โดยใช้มีดคัตเตอร์นำเพื่อที่จะใช้เลื่อยฉลุตัดได้ง่ายขึ้น

สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 08.30 น.งานที่ได้มอบหมายคือ
ค้นหาตัวอักษร
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำเนื้อหาที่จะค้นมาดูจากนั้นนำกล่องตัวอักษรมาเลือกตามหัวข้อที่ต้องค้น
เมื่อค้นมาครบแล้ว มาติดเทปกาวที่ตัวอักษรทุกตัวที่ค้นเพื่อนำไปติดที่ห้องปะชุมเอนกประสงค์

เวลา 13.00 น.งานที่ได้มอบหมายคือ
นำร่องตัวอักษร
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำแผ่นพลาสวู้ดที่ติดสติกเกอร์ตัวอักษรมานำร่องตามตัวอักษร
โดยใช้มีดคัตเตอร์นำเพื่อที่จะใช้เลื่อยฉลุตัดได้ง่ายขึ้น


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 น.งานที่ได้มอบหมายคือ
นำร่องตัวอักษร
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำแผ่นพลาสวู้ดที่ติดสติกเกอร์ตัวอักษรมานำร่องตามตัวอักษร
โดยใช้มีดคัตเตอร์นำเพื่อที่จะใช้เลื่อยฉลุตัดได้ง่ายขึ้น

เวลา 13.00 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ร่างป้ายผ้า
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาว มาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความ
แผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด
แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ
หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ
กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาด
ความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 น.งานที่ได้มอบหมายคือ
นำร่องตัวอักษร
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำแผ่นพลาสวู้ดที่ติดสติกเกอร์ตัวอักษรมานำร่องตามตัวอักษร
โดยใช้มีดคัตเตอร์นำเพื่อที่จะใช้เลื่อยฉลุตัดได้ง่ายขึ้น

เวลา 13.00 น.งานที่ได้มอบหมายคือ
คุมเครื่องเสียงห้องเอนก
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำอุปกรณ์ไปติดตั้งและเก็บอุปกรณ์เมื่อประชุมเสร็จ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา 1แผ่น
แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำ
ไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม

เวลา 13.00 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
เคลือบบัตรภาพเจ้าหน้าที่ รพ. ราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบ
โดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำ
ต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

เวลา 08.30 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
ตัดฟิวเจอร์บอร์ด
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้นำฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวมาวัดและตัดจำนวน40แผ่น

เวลา 13.00 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด
กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา 1แผ่น
แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำ
ไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม